Ann Fashion

Voorwaarden e-shop


Inleiding
Deze informatie is enkel van toepassing op de website www.ann-fashion.be .

Daar de verwerking van de gegevens in Europa gebeurt, zijn de basisprincipes van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy van toepassing (Algemene Verordering Gegevensbescherming of GDPR).
 

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Ann Fashion. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Cookies
Deze site gebruikt cookies om optimaal te kunnen werken (bvb taalkeuze). Een "cookie" is een referentie die opgeslagen wordt op uw computer: dankzij deze cookie kan bij het ophalen van een volgende pagina vastgesteld worden dat het om dezelfde bezoeker gaat om bvb het juiste menu te tonen of bij een e-commerce site om te weten wat reed in uw winkelwagentje zit. De cookies werken alleen voor de duur van uw sessie en er wordt geen marketing informatie bijgehouden. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Doel van de verwerking van persoongegevens
Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt enkel en alleen om u te informeren over updates en producten die uitgaan van Ann Fashion. U hebt recht tot inzage van deze gegevens en deze zullen ook op uw vraag via e-mail of telefonisch aangepast worden.

U heeft het recht om:

- op elk ogenblik gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens
- te vragen dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens onmiddellijk gecorrigeerd worden
- vergeten te worden tenzij deze gegevens volgens de wet bijgehouden worden
- bezwaar te maken tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden
- intrekking van een gegeven toestemming


Stuur hiervoor een e-mail naar ann.vandenbroeck2@telenet.be

Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Melding van schending van privacy
Indien U meent dat een Ann Fashion een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om Ann Fashion daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: ann.vandenbroeck2@telenet.be . Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Controle van uw privécommunicatie
Ann Fashion behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van Ann Fashion alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Tarieven op de site
De weergegeven gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door de producenten en Ann Fashion kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

Herroepingsrecht
De consument heeft het recht om mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product op voorwaarde dat het ticket nog bevestigd is aan het kledingstuk. Als kleding teruggestuurd wordt zonder aankoop, wordt de verzending van 8 euro afgetrokken. Pakje kan gratis in de winkel afgegeven worden Of terugsturen via BPost naar Ann Fashion, Okegembaan 82-84 te 9400 Ninove. Zodra pakje aankomt wordt geld teruggestort. De retourverzendingskosten zijn ten laste van de koper. De verzendingskosten voor Nederland zijn altijd 10€.
De klant kan gebruik maken van het “modelformulier voor herroeping”.

© Copyright 2024 | Ann Fashion | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved